Att arbeta mot mobbning och kränkande behandling


Skola

Att arbeta mot mobbning och kränkande behandling är en viktig del i skolarbetet. En förutsättning för att inlärning ska kunna ske hos en elev är att den känner sig trygg. En elev som utsätts för kränkningar har svårt att koncentrera sig på skolarbetet.

Enligt skolverkets rapport så finns det vissa faktorer som gör att mobbningen minskar på en skola.  Att ha  personalutbildning, ett organiserat rastvaktsystem, kunskap hos elever, skolregler, disiplinära strategier, kooperativa lag, åtgärder på individnivå och uppföljning/utvärdering är några viktiga faktorer. Skolverkets allmänna råd, arbete mot diskriminering och kränknade behandling är en hjälpande hand, men hur arbetar man med det rent praktiskt på er skola?

Forskningbaserat

Idag är det högt tempo i skolan och det kan kännas stressigt med utbildning. Därför är det viktigt för mig att hålla en hög kvalitet som utgår från forskning så att ni blir nöjda med föreläsningen. Min ambition är att föreläsningen ska bli ett startskott för fortsatt arbete och utveckla både den enskilda pedagogen och hela skolan.


3 tim/gång 

I denna utbildningsserie går jag igenom många olika delar som bland annat fakta om mobbning och om hur det fungerar. Samsyn är det viktigaste. Förebyggande arbete, gruppmekanismer påverkan osv. Jag går också igenom de fallgroppar som finns och dessutom går jag igenom mobbning från tre olika nivåer: skol-, grupp/klass-, individ-nivå. Mobbningens grunder, helt enkelt.

Ni kan välja utbildningsnivå utefter de behov som ni har på skolan. Allt från en tretimmarsföreläsning till ett helt komplett utbildningspaket. Med fördel kan man lägga in diskussioner och få en mer övergripande utbildning. Utbildningsserien kan fördjupas till 5 föreläsingstillfällen.

Detta innebär att man går in på djupet av kunskapen kring mobbning.

 • Vad säger lagen?
 • Vad säger forskning och skolverkets allmänna råd, och framför allt hur arbetar vi med det rent praktiskt?
 • Mobbningens grunder
 • Rätt ledarskap för att minska mobbning.
 • Förebyggande arbete
 • Hur organiserar vi skolan?
 • Rastvaktorganisationen
 • Akuta skedet och dokumentation
 • Kartläggning av situationer
 • Regler som minskar kränkningar i skolan
 • Hur arbetar vi med eleverna?
 • Gruppmekanismernas påverkan på oss.
 • Mobbning och internet.
 • Enkätundersökning
 • Omfattande personalutbildning
 • Föräldrautbildning
 • Elevutbildning
 • Pedagogiska samtalgrupper
 • Diskussionsunderlag
 • m.m.

Alla i skolan 

 

TRYGGHET PÅ RASTEN 

Mellan 30-60 % av all mobbning sker på rasterna. Därför är rastorganisationen en av de viktigaste faktorerna för att minska mobbningen på en skola. Rastvakteriet är något som jag personligen brinner mycket för, kanske bara för att jag vet det händer så mycket och att det är ett enormt effektivt sätt att arbeta mot mobbning.

Några frågor som man måste ställa sig:

Rastvaktar vi på ett effektivt sätt? Använder vi rätt ögon? Hur styr vi upp rastvaktandet? Vilka framgångsfaktorer finns det för att minska mobbningen på rasten? Organisation, kartläggning av skolgård. elevenkät, rastvaktsschema. I denna del av föreläsning så får skolan en massa nötter att knäcka, som personalen tillsammans knäcker och arbetar med.

 

ANTIMOBBNINGSTEAM/KOOPERATIVA LAG.

Ett av skolverkets viktigaste punkter för att minska mobbningen på skolan är att ha ett väl fungerande antimobbningsteam. I denna utbildning går vi igenom många viktiga punkter så som: Vilka rutiner har skolan? Hur organiserar skolan sig när det händer?

Vi går också igenom lite mer grundläggande hur man gör en kartläggning och hur man får stopp på mobbningen även under en längre tid. Hur skapar man rutiner för skolans antimobbningarbete?  Hur fortsätter vi att utveckla skolan i en värdegrundande dag? Hur håller vi hög kvalitet på arbetet på skolan i framtiden? Kontakta Håkan för mer information.

 

VÅRDNADSHAVARUTBILDNING.  

Alla i klassen ska trivas från ett föräldraperspektiv. Samsyn mellan pedagoger och föräldrar och att vi ställer krav på att mobbningen ska upphöra och mobbningens grunder är några viktiga punkter som tas upp på föreläsningen. Väldigt uppskattad föreläsning som ger draghjälp i antimobbningsarbetet, där även nätmobbningen får en stor del av innehållet.

En av de viktigaste delarna för att få stopp på mobbning är föräldrarsamarbete.  Här får föräldrarna inblick i vårt arbete. Vilka rutiner och vilket arbetsätt har vi på skolan?  Vad har föräldrar för skyldigheter och ansvar? Det krävs samarbete, samsyn och förståelse för att vi gemensamt ska lyckas med att bekämpa kränkningar och mobbning.

Några rubriker:

 • Nätmobbning
 • Vad lagen säger?
 • Mobbningens grunder
 • Gruppmekanismens betydelse
 • Tips från coachen

Vi erbjuder också ett diskussionsunderlag som man med fördel kan använda i klasserna efter föreläsningen.

 

ELEVUTBILDNING:

UppBilda kan erbjuda två varianter av elevutbildning. Dels en klassisk utbildning där skolan beställer en föreläsning, som specialsys för gruppen och dels en elevutbildnings som är ett resultat av personalutbildningen. Efter ca 10 timmar personalutbildning så erbjuder UppBilda en elevutbildning i form av en powerpoint. Den Powerpointen är bara en grund som skolan sedan gör till sin egen version. I den går vi igenom samma sak som på personalutbildningen men är anpassad utefter eleverna ålder. Vi går igenom lagar och regler, mobbningens grunder, gruppmekanismens betydelse för gruppen, allas ansvar, när det händer, hur agerar vi? osv.

ENKÄTUNDERSÖKNING:

Varje år är det ett 10-tal skolor som gör Olweusenketen genom UppBilda. Med Olweusenkäten får du den kompletta kartläggningen hur eleverna upplever sin situation i skolan. Enkäten är forskningsbaserad och görs under noggranna former. Personalen får en 2 timmar utbildning i hur man går tillväga så att resultatet blir så riktigt som möjligt. Eleverna gör den helt anonymt på datorn och bara ett knapptryck bort så har vi ett resultat. Resultatet är inte som vi tror det är utan som elverna tycker. Kontakta oss för mer information.

BYGG SJÄLV:

Förutom de föreläsningar som jag erbjuder så kan vi tillsammans “skräddarsy” en föreläsning så att den passar just er skola.  Det är bara att kontakta mig per telefon eller mail.

Akuta situationer: Åtgärder på individnivå, disciplinära strategier. Hur organiserar vi det på bästa sätt på skolan? En av de viktigaste åtgärderna i ett effektivt förebyggande arbete.

Om du som rektor har behov av akut hjälp med ett mobbningsärende så finns det möjlighet att få konsulthjälp. Allt från handledning per telefon till att jag kommer till er och hjälper till i ert arbete. Tillsammans organiserar vi upp arbetet utifrån vad som krävs för just er situation.